Από την ΕΠΣ Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι οι προπονητές των Σωματείων που μετέχουν στο Κύπελλο καθώς και στα  Πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ και είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας UEFA – ΕΠΟ (με λήξη 31/12/2021), πρέπει να προμηθευτούν από την Ένωση το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2020 – 2021, καταθέτοντας σ’ αυτήν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ για την έκδοσή του.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα παραμονής στην τεχνική περιοχή και άσκησης των καθηκόντων τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου.
2) Αντίγραφο ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης  31/12/2021.
3) Έγχρωμη φωτογραφία.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  ή αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο από την ΔΟΥ.
6) Yπεύθυνη Δήλωση πράξης συναίνεσης, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
7) Βεβαίωση από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Μαγνησίας